Regulamin

Regulamin portalu Ruczaj24.pl

 


§ 1. Wprowadzenie

  

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Ruczaj24.pl. Regulamin definiuje prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Użytkowników portalu oraz jego Administratora.

§ 2. Definicje

1. Portal Ruczaj24.pl - strona internetowa wraz ze wszystkimi jej podstronami dostępna pod adresem www.ruczaj24.pl, stworzona i utrzymywana przez Administratora, zawierają…ca Materiały udostępniane Użytkownikom.

2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadają…ca osobowości prawnej, która zaakceptowała regulamin Portalu i korzysta z Portalu wyłą…cznie w celach prywatnych.

3. Pełnoprawny Użytkownik - Użytkownik, który jest zarejestrowany w Portalu Ruczaj24.pl.

4. Materiały - wszelkie informacje, dane, materiały, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezaleźnie od charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Portalu Ruczaj24.pl przez Użytkowników.

5. Administrator Portalu Ruczaj24.pl - osoba mająca pełne praw do zarzą…dzania portalem, akceptowania lub wykluczania Użytkowników.

6. Profil - zbiór danych Użytkownika umieszczonych przez niego w ramach Portalu.

§ 3. Odpowiedzialność stron

1. Każdy Pełnoprawny Użytkownik ma prawo do wyrażania na Portalu swoich opinii, myśli i poglą…dów.

2. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na Portalu.

3. Zakazuje się zamieszczania na Portalu: wypowiedzi obraźliwych, sprzecznych z polskim prawem i z zasadami współżycia społecznego.

4. Zakazuje się umieszczania na Portalu reklam o charakterze komercyjnym, wulgaryzmów, treści pornograficznych, nawołujś…cych do nienawiści na tle wyznaniowym, etnicznym, rasowym czy światopoglą…dowym, promowania oprogramowania pirackiego, uźywek oraz wszelkiej agresji.

5. Przekazując zdjęcia (i innego rodzaju elementy graficzne) do galerii Portalu Uźytkownik oświadcza, źe posiada prawa lub zgody wymagane przepisami prawa do upubliczniania tych zdjęć. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora Portalu (zarzut naruszenia praw do publikowanego zdjęcia lub wizerunku osób trzecich). Użytkownik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia odpowiedniej treści mają…cego na celu uwolnienie Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

6. Redakcja Portalu Ruczaj24.pl zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem.

7. Osoby, które czują… się urażone wpisami i Materiałami opublikowanymi  na Portalu mają prawo do kontaktu z redakcją… Portalu celem usunięcia treści.

8. Kwestionowane wpisy i Materiały, niezgodne z obowiązują…cym regulaminem redakcja Portalu zobowią…zuje się niezwłocznie usunąć (48h), chyba że przeszkody natury technicznej to uniemożliwiają… (awaria systemu).

9. Użytkownicy Portalu nie mogą…  podszywać się  pod nazwiska i nazwy innych osób fizycznych bądź prawnych.

10. Zawartość treści wpisów na Portalu jest tylko i wyłą…cznie poglą…dem i opinią… jego autora oraz jego własnością.

11. Administrator Portalu organizuje, konkursy których zasady regulują… odrębne przepisy.

12. Administrator Portalu Ruczaj24.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną… zgodą… (np. dla celu wysłania nagrody konkursowej) lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żą…danie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 4. Komentarze

1. Prawo do pisania komentarzy mają wszyscy zarejestrowani Użytkownicy Portalu Ruczaj24.pl.

2. Komentarze wulgarne, naruszające dobre obyczaje, rażą…co łamią…ce zasady pisowni bądź też niezgodne z tematem dyskusji  będą… usuwane bez ostrzeżenia.

§ 5. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych zbieranych przy użyciu formularzy dostępnych na stronach Portalu jest Portal Ruczaj24.pl.

2. Użytkownik ma prawo do wglą…du w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

3. Każdy zarejestrowany Użytkownik Portalu Ruczaj24.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb marketingowych, zgodnie z Ustawą… z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 833).

§ 6. Ustalenia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronach Portalu.

3. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu bądź… rozpatrywane negatywnie.

4. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią… niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

5. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres: kontakt@ruczaj24.pl

6. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą… publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu Ruczaj24.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.

7. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu Ruczaj24.pl lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Portalu  informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Portalu  po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową… akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.